icon
icon
icon
icon

Amdanom ni
Ynghylch Cyfreithwyr i’r Henoed - Gogledd Cymru...

Mae Cyfreithwyr i’r Henoed yn sefydliad annibynnol a chenedlaethol o gyfreithwyr, bargyfreithwyr a chyfarwyddwyr cyfreithiol sy’n darparu cyngor cyfreithiol arbenigol i bobl hŷn a phobl fregus, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Mae Aelodau Cyfreithwyr i’r Henoed wedi eu lleoli ledled Gogledd Cymru ac yn rhoi cyngor arbenigol i chi yn lleol.

Cod Ymarfer

Mae Cyfreithwyr i’r Henoed (SFE) yn sefydliad annibynnol a chenedlaethol o gyfreithwyr, bargyfreithwyr a chyfarwyddwyr cyfreithiol sy’n darparu cyngor cyfreithiol arbenigol i bobl hŷn a phobl fregus, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Mae ein haelodau i gyd wedi gorfod treulio amser helaeth yn gweithio i gleientiaid hŷn a bregus, ac yn gorfod cyflawni ein meini prawf i fod yn aelod.

Mae’r SFE wedi sefydlu’r Cod Ymarfer hwn er mwyn i’n haelodau ei ddilyn wrth gynghori cleientiaid hŷn a bregus, fel eich bod yn gwybod beth i’w ddisgwyl o’r gwasanaeth a ddarperir.

1. Bydd aelodau yn darparu manylion o ran ffioedd y ffyrm gan gynnwys rhoi amcan bris am waith sydd i’w gyflawni, a phan fo’n briodol ar sail ffi benodedig. Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei chadarnhau yn ysgrifenedig pan ceir y cyfarwyddiadau neu yn fuan iawn wedi hynny.

2. Bydd y ffyrm yr aelod yn gweithredu eu gweithdrefn gwyno eu hunain a rhoddir yr wybodaeth hon i’r client yr un pryd a phan roddir y costau.

3. Bydd aelodau yn gwneud pob ymdrech i ddilyn polisi iaith Saesneg syml, ac yn cyfathrebu mewn iaith rhwydd a dealladwy, gan osgoi terminoleg gyfreithiol oni bai fod hynny’n angenrheidiol.
4. Mae aelodau yn ymwybodol o anawsterau clyw a golwg a all fod, ac yn ystyried hyn wrth gyfathrebu, er enghraifft, gellir darparu dogfennau mewn print bras neu mewn Braille.

5. Bydd aelodau yn ceisio sicrhau hygyrchedd rhwydd a mannau parcio ar gyfer cleientiaid na all symud yn dda.

6. Pan fo’n briodol, bydd aelodau yn cynnig ymweliadau i’r cartref fel dewis arall i ymweld â’r swyddfa. Bydd unrhyw drefniadau yn cael eu trefnu ar amser ac ar gost a gytunir gan y ddwy ochr.

7. Er lles diogelwch personol cleient, bydd aelodau yn gweithredu mesurau priodol megis cardiau adnabod neu gyfrineiriau.

8. Bydd pob cleient yn cael eu trin ag urddas a pharch, mewn modd sy’n sensitif yn y sefyllfa.

 

Bookmark and Share